PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Appleton, P. N.;  Lanz, L.;  Bitsakis, T.;  Wang, J.;  Peterson, B. W.;  Lisenfeld, U.;  Alatalo, K.;  Guillard, P.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Ogle, P.;  Struck, C.
收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Appleton, P. N.;  Lanz, L.;  Bitsakis, T.;  Wang, J.;  Peterson, B. W.;  Lisenfeld, U.;  Alatalo, K.;  Guillard, P.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Ogle, P.;  Struck, C.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Appleton, P. N.;  Lanz, L.;  Bitsakis, T.;  Wang, J.;  Peterson, B. W.;  Lisenfeld, U.;  Alatalo, K.;  Guillard, P.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Ogle, P.;  Struck, C.
收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Gao, Yu;  Isaak, Kate;  Daddi, Emanuele;  Yang, Chentao;  Lu, Nanyao;  van der Werf, Paul
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Gao, Yu;  Isaak, Kate;  Daddi, Emanuele;  Yang, Chentao;  Lu, Nanyao;  van der Werf, Paul
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Gao, Yu;  Isaak, Kate;  Daddi, Emanuele;  Yang, Chentao;  Lu, Nanyao;  van der Werf, Paul
收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Hao;  Gao, Yu;  Braine, Jonathan;  Gu, Qiusheng
Adobe PDF(2012Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:50/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Hong-Xin;  Gao, Yu;  Fang, Min;  Yuan, Hai-Bo;  Zhao, Ying-He;  Chang, Rui-Xiang;  Jiang, Xue-Jian;  Liu, Xiao-Wei;  Luo, A-Li;  Ma, Hong-Jun;  Shao, Zheng-Yi;  Wang, Xiao-Long
Adobe PDF(1473Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:73/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Xue-Jian;  Liu, Hauyu Baobab;  Zhang, Qizhou;  Wang, Junzhi;  Zhang, Zhi-Yu;  Li, Juan;  Gao, Yu;  Gu, Qiusheng
Adobe PDF(1272Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:60/0  |  提交时间:2016/03/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, L.;  Gao, Y.;  Greve, T. R.
Adobe PDF(724Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:63/0  |  提交时间:2015/12/03