PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共342条,第91-100条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lin, Lin;  Zou, Hu;  Kong, Xu;  Lin, Xuanbin;  Mao, Yewei;  Cheng, Fuzhen;  Jiang, Zhaoji;  Zhou, Xu
Adobe PDF(872Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:330/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Yi-Qing;  Yuan, Qiang;  Liu, Cheng;  Li, Ai-Feng
Adobe PDF(259Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:332/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Miao, W.;  Zhang, W.;  Zhou, K. M.;  Zhang, K.;  Duan, W. Y.;  Yao, Q. J.;  Shi, S. C.
Adobe PDF(186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:436/4  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun, Rong-yu;  Zhao, Chang-yin;  Zhang, Ming-jiang;  Hou, Yong-Gang
Adobe PDF(2793Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:331/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ludlow, Aaron D.;  Navarro, Julio F.;  Boylan-Kolchin, Michael;  Bett, Philip E.;  Angulo, Raul E.;  Li, Ming;  White, Simon D. M.;  Frenk, Carlos;  Springel, Volker
Adobe PDF(3309Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:311/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Zhi-Bo;  Chen, Zhi-Wei;  Wang, Yuan;  Yang, Ji;  Huang, Jia-Sheng;  Zhang, Qi-Zhou;  Fazio, Giovani
Adobe PDF(526Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:331/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, D.;  Li, J.;  Wang, Z.;  Yao, M.;  Hu, J.;  Shi, S. C.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, W.;  Miao, W.;  Li, S. L.;  Zhou, K. M.;  Shi, S. C.;  Gao, J. R.;  Goltsman, G. N.
Adobe PDF(619Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:434/6  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Kuan-Yu;  Wang, Ming-Jye;  Li, Chao-Te;  Chen, Tse-Jun;  Shi, Sheng-Cai
Adobe PDF(631Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:395/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ji, Lu;  Gao, Xiaoxin;  Ge, Deyong;  Xie, Wei;  Wang, Pei;  Zhao, Xinjie;  Wang, Zheng;  He, Ming;  Zhang, Xu;  Li, Wei;  Song, Feng;  Yan, Shaolin
Adobe PDF(437Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:394/0  |  提交时间:2014/01/08