PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共342条,第51-60条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Chun-Guang;  Deng, Li-Cai;  Xiong, Da-Run;  Christensen-Dalsgaard, Jorgen;  Zhang, CG (reprint author), Chinese Acad Sci, Natl Astron Observ, Key Lab Opt Astron, Beijing 100012, Peoples R China. Email: cgzhang@nao.cas.cn
Adobe PDF(1409Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:197/44  |  提交时间:2015/04/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liang, En-Wei;  Li, Liang;  Gao, He;  Zhang, Bing;  Liang, Yun-Feng;  Wu, Xue-Feng;  Yi, Shuang-Xi;  Dai, Zi-Gao;  Tang, Qing-Wen;  Chen, Jie-Min;  Lu, Hou-Jun;  Zhang, Jin;  Lu, Rui-Jing;  Lu, Lian-Zhong;  Wei, Jian-Yan
Adobe PDF(1641Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:506/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Xue-Guang
Adobe PDF(3103Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:356/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Song, Qiwu;  Huang, Guangli;  Huang, Yu;  Huang, GL (reprint author), Chinese Acad Sci, Purple Mt Observ, Nanjing 210008, Peoples R China. Email: glhuang@pmo.ac.cn
Adobe PDF(411Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:491/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Q. M.;  Ji, H. S.
Adobe PDF(995Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:476/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xie MingJie;  Wang JunYi;  An Tao;  Zheng Lin;  Han Xu;  Wang,JY
Adobe PDF(526Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:461/1  |  提交时间:2014/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Q. D.;  Nowak, M. A.;  Markoff, S. B.;  Baganoff, F. K.;  Nayakshin, S.;  Yuan, F.;  Cuadra, J.;  Davis, J.;  Dexter, J.;  Fabian, A. C.;  Grosso, N.;  Haggard, D.;  Houck, J.;  Ji, L.;  Li, Z.;  Neilsen, J.;  Porquet, D.;  Ripple, F.;  Shcherbakov, R. V.
Adobe PDF(1331Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:322/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Zhang, Bing;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(148Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:328/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Chuyuan;  Liu, Siming
Adobe PDF(1033Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:453/3  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Ruo-Yu;  Wang, Xiang-Yu;  Wu, Xue-Feng
Adobe PDF(493Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:321/0  |  提交时间:2014/01/08