PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共342条,第31-40条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yuan, Qiang;  Bi, Xiao-Jun
收藏  |  浏览/下载:27/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Sun, Rong-Yu;  Zhao, Chang-Yin;  Zhang, Yi-Ping
Adobe PDF(2679Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:490/0  |  提交时间:2014/01/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, T.;  Chang, J.;  Zhang, N.;  Jian, W.;  Cai, M. S.;  Gong, Y. Z.;  Tang, H. S.;  Zhang, R. J.;  Wang, N. S.;  Yu, M.;  Mao, J. P.;  Hu, Y. M.;  Xu, A. A.;  Zhu, M. H.
Adobe PDF(894Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:325/3  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Tam, P. H. T.;  Zhang, Fu-Wen;  Liang, Yun-Feng;  He, Hao-Ning;  Zhou, Bei;  Yang, Rui-Zhi;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:720/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tan, Q.;  Daddi, E.;  Sargent, M.;  Magdis, G.;  Hodge, J.;  Bethermin, M.;  Bournaud, F.;  Carilli, C.;  Dannerbauer, H.;  Dickinson, M.;  Elbaz, D.;  Gao, Y.;  Morrison, G.;  Owen, F.;  Pannella, M.;  Riechers, D.;  Walter, F.
Adobe PDF(386Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:407/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yi, Shuang-Xi;  Wu, Xue-Feng;  Dai, Zi-Gao
Adobe PDF(2149Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:555/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Joergens, V.;  Bonnefoy, M.;  Liu, Y.;  Bayo, A.;  Wolf, S.;  Chauvin, G.;  Rojo, P.
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:389/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng, Lei;  Kang, Zhaofeng
Adobe PDF(203Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:388/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Deng, Xue-Mei;  Xie, Yi
Adobe PDF(475Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:438/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, D.;  Ning, Z. J.;  Wang, J. F.
Adobe PDF(2397Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:458/0  |  提交时间:2014/01/08