PMO OpenIR

浏览/检索结果: 共342条,第11-20条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Ji;  Zuo, Ying-Xi;  Lou, Zheng;  Cheng, Jing-Quan;  Zhang, Qi-Zhou;  Shi, Sheng-Cai;  Huang, Jia-Sheng;  Yao, Qi-Jun;  Wang, Zhong
Adobe PDF(7768Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:434/4  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Junzhi;  Zhang, Jiangshui;  Shi, Yong;  Zhang, Zhiyu
Adobe PDF(223Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:367/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shen, Y. -D.;  Liu, Y.;  Su, J. -T.;  Li, H.;  Zhang, X. -F.;  Tian, Z. -J.;  Zhao, R. -J.;  Elmhamdi, A.
Adobe PDF(1089Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:337/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, You-Ping;  Gan, Wei-Qun;  Feng, Li;  Liu, Si-Ming;  Struminsky, A.
Adobe PDF(393Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:418/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, He;  Lei, Wei-Hua;  Zou, Yuan-Chuan;  Wu, Xue-Feng;  Zhang, Bing
Adobe PDF(711Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:345/1  |  提交时间:2014/01/20
太阳大气中电子束流传输的能量损失和能谱演化 学位论文
, 南京: 中国科学院紫金山天文台, 2013
作者:  许磊
Adobe PDF(759Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:689/106  |  提交时间:2015/07/02
太阳高能物理  非热高能电子束流  束流-回流系统  等离子体不稳定性  反常电阻  中性原子碰撞  
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Wen-Po;  Zhao, Guang-Yao;  Chen, Yong Jun;  Wang, Chun-Cheng;  Shen, Zhi-Qiang;  Liu,WP
Adobe PDF(106Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:422/0  |  提交时间:2014/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Gao, Zhi Fu;  Wang, Na;  Peng, Qiu He;  Li, Xiang Dong;  Du, Yuan Jie;  Gao,ZF
Adobe PDF(331Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:501/0  |  提交时间:2014/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Shao, Lang;  Wei, Da-Ming
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Guo, Kexin;  Zheng, Xian Zhong;  Fu, Hai
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/23