PMO OpenIR
(本次检索基于用户作品认领结果)

浏览/检索结果: 共8条,第1-8条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Yu, Yun-Wei;  Xu, Dong;  Jin, Zhi-Ping;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming;  Zhang, Bing
Adobe PDF(198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:723/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, Fu-Wen;  Fan, Yi-Zhong;  Shao, Lang;  Wei, Da-Ming
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Tam, P. H. T.;  Zhang, Fu-Wen;  Liang, Yun-Feng;  He, Hao-Ning;  Zhou, Bei;  Yang, Rui-Zhi;  Jin, Zhi-Ping;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:720/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(122Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:364/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jin, Zhi-Ping;  Xu, Dong;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Xue-Feng;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(134Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:680/2  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yang, Rui-Zhi;  Feng, Lei;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(217Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:411/1  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  He, Hao-Ning;  Wang, Tao;  Fan, Yi-Zhong;  Liu, Si-Ming;  Wei, Da-Ming
Adobe PDF(158Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:310/0  |  提交时间:2014/01/08
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Feng, Lei;  Yuan, Qiang;  Li, Xiang;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(103Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:361/3  |  提交时间:2014/01/08