PMO OpenIR  > 恒星结构、演化和脉动研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共4条,第1-4条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, C.;  de Grijs, R.;  Bastian, N.;  Deng, L.;  Niederhofer, F.;  Zhang, C.
Adobe PDF(4007Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:23/0  |  提交时间:2016/12/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Peng, Ying-Jiang;  Luo, Zhi-Quan;  Zhang, Xiao-Bin;  Deng, Li-Cai;  Wang, Kun;  Tian, Jian-Feng;  Yan, Zheng-Zhou;  Pan, Yang;  Fang, Wei-Jing;  Feng, Zhong-Wen;  Tang, De-Lin;  Liu, Qi-Li;  Sun, Jin-Jiang;  Zhou, Qiang
Adobe PDF(1270Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:31/0  |  提交时间:2016/12/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Xiaohan;  Li, Chengyuan;  de Grijs, Richard;  Deng, Licai
Adobe PDF(3928Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2016/12/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, X. B.;  Deng, L. C.;  Tian, J. F.;  Wang, K.;  Sun, J. J.;  Liu, Q. L.;  Xin, H. Q.;  Zhou, Q.;  Yan, Z. Z.;  Luo, Z. Q.;  Luo, C. Q.
Adobe PDF(726Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:256/91  |  提交时间:2015/05/22