PMO OpenIR  > 盱眙天文观测站
浏览条目

浏览/检索结果: 共41条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Long;  Wang, Yong-Long;  Liang, Guo-Hua;  Kang, Guang-Zhen;  Liu, Xiao-Jun;  Zong, Hong-Shi
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Zhen;  Shen, Zhi-Qiang;  Wu, Xin-Ji;  Manchester, R. N.;  Weltevrede, P.;  Wu, Ya-Jun;  Zhao, Rong-Bing;  Yuan, Jian-Ping;  Lee, Ke-Jia;  Fan, Qing-Yuan;  Hong, Xiao-Yu;  Jiang, Dong-Rong;  Li, Bin;  Liang, Shi-Guang;  Ling, Quan-Bao;  Liu, Qing-Hui;  Qian, Zhi-Han;  Zhang, Xiu-Zhong;  Zhong, Wei-Ye;  Ye, Shu-Hua
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, B. -Q.;  Liu, X. -W.;  Yuan, H. -B.;  Zhang, H. -H.;  Schultheis, M.;  Jiang, B. -W.;  Huang, Y.;  Xiang, M. -S.;  Zhao, H. -B.;  Yao, J. -S.;  Lu, H.
Adobe PDF(8481Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:260/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Xiaoping;  Zhao, Haibin;  You, Zhong
Adobe PDF(478Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:221/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Faccioli, L.;  Smith, M. C.;  Yuan, H. -B.;  Zhang, H. -H.;  Liu, X. -W.;  Zhao, H. -B.;  Yao, J. -S.
Adobe PDF(2018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:363/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hicks, Michael D.;  Buratti, Bonnie J.;  Lawrence, Kenneth J.;  Hillier, John;  Li, Jian-Yang;  Reddy, Vishnu;  Schroeder, Stefan;  Nathues, Andreas;  Hoffmann, Martin;  Le Corre, Lucille;  Duffard, Rene;  Zhao, Hai-Bin;  Raymond, Carol;  Russell, Christopher;  Roatsch, Thomas;  Jaumann, Ralf;  Rhoades, Heath;  Mayes, Deronda;  Barajas, Tzitlaly;  Thien-Tin Truong;  Foster, James;  McAuley, Amanda
Adobe PDF(3937Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:293/0  |  提交时间:2014/11/20
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fujisawa, Kenta;  Sugiyama, Koichiro;  Motogi, Kazuhito;  Hachisuka, Kazuya;  Yonekura, Yoshinori;  Sawada-Satoh, Satoko;  Matsumoto, Naoko;  Sorai, Kazuo;  Momose, Munetake;  Saito, Yu;  Takaba, Hiroshi;  Ogawa, Hideo;  Kimura, Kimihiro;  Niinuma, Kotaro;  Hirano, Daiki;  Omodaka, Toshihiro;  Kobayashi, Hideyuki;  Kawaguchi, Noriyuki;  Shibata, Katsunori M.;  Honma, Mareki;  Hirota, Tomoya;  Murata, Yasuhiro;  Doi, Akihiro;  Mochizuki, Nanako;  Shen, Zhiqiang;  Chen, Xi;  Xia, Bo;  Li, Bin;  Kim, Kee-Tae
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fujisawa, Kenta;  Sugiyama, Koichiro;  Motogi, Kazuhito;  Hachisuka, Kazuya;  Yonekura, Yoshinori;  Sawada-Satoh, Satoko;  Matsumoto, Naoko;  Sorai, Kazuo;  Momose, Munetake;  Saito, Yu;  Takaba, Hiroshi;  Ogawa, Hideo;  Kimura, Kimihiro;  Niinuma, Kotaro;  Hirano, Daiki;  Omodaka, Toshihiro;  Kobayashi, Hideyuki;  Kawaguchi, Noriyuki;  Shibata, Katsunori M.;  Honma, Mareki;  Hirota, Tomoya;  Murata, Yasuhiro;  Doi, Akihiro;  Mochizuki, Nanako;  Shen, Zhiqiang;  Chen, Xi;  Xia, Bo;  Li, Bin;  Kim, Kee-Tae
收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fujisawa, Kenta;  Sugiyama, Koichiro;  Motogi, Kazuhito;  Hachisuka, Kazuya;  Yonekura, Yoshinori;  Sawada-Satoh, Satoko;  Matsumoto, Naoko;  Sorai, Kazuo;  Momose, Munetake;  Saito, Yu;  Takaba, Hiroshi;  Ogawa, Hideo;  Kimura, Kimihiro;  Niinuma, Kotaro;  Hirano, Daiki;  Omodaka, Toshihiro;  Kobayashi, Hideyuki;  Kawaguchi, Noriyuki;  Shibata, Katsunori M.;  Honma, Mareki;  Hirota, Tomoya;  Murata, Yasuhiro;  Doi, Akihiro;  Mochizuki, Nanako;  Shen, Zhiqiang;  Chen, Xi;  Xia, Bo;  Li, Bin;  Kim, Kee-Tae
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2016/09/23
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Fujisawa, Kenta;  Sugiyama, Koichiro;  Motogi, Kazuhito;  Hachisuka, Kazuya;  Yonekura, Yoshinori;  Sawada-Satoh, Satoko;  Matsumoto, Naoko;  Sorai, Kazuo;  Momose, Munetake;  Saito, Yu;  Takaba, Hiroshi;  Ogawa, Hideo;  Kimura, Kimihiro;  Niinuma, Kotaro;  Hirano, Daiki;  Omodaka, Toshihiro;  Kobayashi, Hideyuki;  Kawaguchi, Noriyuki;  Shibata, Katsunori M.;  Honma, Mareki;  Hirota, Tomoya;  Murata, Yasuhiro;  Doi, Akihiro;  Mochizuki, Nanako;  Shen, Zhiqiang;  Chen, Xi;  Xia, Bo;  Li, Bin;  Kim, Kee-Tae
收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2016/09/23