PMO OpenIR  > 紫金山天文台青海观测站
浏览条目

浏览/检索结果: 共82条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Yingjie;  Li, Fa-Cheng;  Xu, Ye;  Wang, Chen;  Du, Xin-Yu;  Yang, Wenjin;  Yang, Ji
Adobe PDF(20878Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xu, Jin-Long;  Xu, Ye;  Zhang, Chuan-Peng;  Liu, Xiao-Lan;  Yu, Naiping;  Ning, Chang-Chun;  Ju, Bing-Gang
Adobe PDF(2150Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cheng, C.;  Ibar, E.;  Hughes, T. M.;  Villanueva, V.;  Leiton, R.;  Orellana, G.;  Munoz Arancibia, A.;  Lu, N.;  Xu, C. K.;  Willmer, C. N. A.;  Huang, J.;  Cao, T.;  Yang, C.;  Xue, Y. Q.;  Torstensson, K.
Adobe PDF(859Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Qing-Zeng;  Xu, Ye;  Walsh, A. J.;  Macquart, J. P.;  MacLeod, G. C.;  Zhang, Bo;  Hancock, P. J.;  Chen, Xi;  Tang, Zheng-Hong
Adobe PDF(2246Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Yan, Qing-Zeng;  Walsh, A. J.;  Dawson, J. R.;  Macquart, J. P.;  Blackwell, R.;  Burton, M. G.;  Rowell, G. P.;  Zhang, Bo;  Xu, Ye;  Tang, Zheng-Hong;  Hancock, P. J.
Adobe PDF(2660Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:12/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Reid, M. J.;  Brunthaler, A.;  Menten, K. M.;  Sanna, A.;  Xu, Y.;  Li, J. J.;  Wu, Y.;  Hu, B.;  Zheng, X. W.;  Zhang, B.;  Immer, K.;  Rygl, K.;  Moscadelli, L.;  Sakai, N.;  Bartkiewicz, A.;  Choi, Y. K.
Adobe PDF(250Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Du, Xinyu;  Xu, Ye;  Yang, Ji;  Sun, Yan;  Li, Facheng;  Zhang, Shaobo;  Zhou, Xin
Adobe PDF(3295Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Goemoery, P.;  Veronig, A. M.;  Su, Y.;  Temmer, M.;  Thalmann, J. K.
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Goemoery, P.;  Veronig, A. M.;  Su, Y.;  Temmer, M.;  Thalmann, J. K.
Adobe PDF(5346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liao, Neng-Hui;  Xin, Yu-Liang;  Fan, Xu-Liang;  Weng, Shan-Shan;  Li, Shao-Kun;  Chen, Liang;  Fan, Yi-Zhong
Adobe PDF(1292Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2016/12/21