PMO OpenIR  > 星系宇宙学和暗能量研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共54条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Tianhuan;  Zhang, Jun;  Dong, Fuyu;  Li, Yingke;  Liu, Dezi;  Fu, Liping;  Li, Guoliang;  Fan, Zuhui
Adobe PDF(763Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Huiyuan;  Mo, H. J.;  Chen, Sihan;  Yang, Yang;  Yang, Xiaohu;  van den Bosch, Frank C.;  Jing, Yipeng;  Kang, Xi;  Lin, Weipeng;  Lim, S. H.;  Huang, Shuiyao;  Lu, Yi;  Li, Shijie;  Cui, Weiguang;  Zhang, Youcai;  Tweed, Dylan;  Wei, Chengliang;  Li, Guoliang;  Shi, Feng;  Wang, Enci
Adobe PDF(1531Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Weiguang;  Knebe, Alexander;  Yepes, Gustavo;  Yang, Xiaohu;  Borgani, Stefano;  Kang, Xi;  Power, Chris;  Staveley-Smith, Lister
Adobe PDF(304Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Cui, Weiguang;  Knebe, Alexander;  Yepes, Gustavo;  Yang, Xiaohu;  Borgani, Stefano;  Kang, Xi;  Power, Chris;  Staveley-Smith, Lister
Adobe PDF(623Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wei, Chengliang;  Li, Guoliang;  Kang, Xi;  Luo, Yu;  Xia, Qianli;  Wang, Peng;  Yang, Xiaohu;  Wang, Huiyuan;  Jing, Yipeng;  Mo, Houjun;  Lin, Weipeng;  Wang, Yang;  Li, Shijie;  Lu, Yi;  Zhang, Youcai;  Lim, S. H.;  Tweed, Dylan;  Cui, Weiguang
Adobe PDF(1985Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Tang, Lin;  Lin, Weipeng;  Cui, Weiguang;  Kang, Xi;  Wang, Yang;  Contini, E.;  Yu, Yu
Adobe PDF(1346Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:3/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Peng;  Luo, Yu;  Kang, Xi;  Libeskind, Noam I.;  Wang, Lei;  Zhang, Youcai;  Tempel, Elmo;  Guo, Quan
Adobe PDF(644Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Peng;  Kang, Xi
Adobe PDF(1186Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Meneghetti, M.;  Natarajan, P.;  Coe, D.;  Contini, E.;  De Lucia, G.;  Giocoli, C.;  Acebron, A.;  Borgani, S.;  Bradac, M.;  Diego, J. M.;  Hoag, A.;  Ishigaki, M.;  Johnson, T. L.;  Jullo, E.;  Kawamata, R.;  Lam, D.;  Limousin, M.;  Liesenborgs, J.;  Oguri, M.;  Sebesta, K.;  Sharon, K.;  Williams, L. L. R.;  Zitrin, A.
Adobe PDF(11428Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang Xi;  Wang Peng;  Luo Yu;  Xia Qianli;  Pan Hengxing
Adobe PDF(1560Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/11/22