PMO OpenIR  > 星系中的恒星形成研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共142条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Daizhong;  Daddi, Emanuele;  Dickinson, Mark;  Owen, Frazer;  Pannella, Maurilio;  Sargent, Mark;  Bethermin, Matthieu;  Magdis, Georgios;  Gao, Yu;  Shu, Xinwen;  Wang, Tao;  Jin, Shuowen;  Inami, Hanae
Adobe PDF(23826Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Shi, Yong;  Yan, Lin;  Armus, Lee;  Gu, Qiusheng;  Helou, George;  Qiu, Keping;  Gwyn, Stephen;  Stierwalt, Sabrina;  Fang, Min;  Chen, Yanmei;  Zhou, Luwenjia;  Wu, Jingwen;  Zheng, Xianzhong;  Zhang, Zhi-Yu;  Gao, Yu;  Wang, Junzhi
Adobe PDF(2575Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang, B. -B.;  Zhang, B.;  Sun, H.;  Lei, W. -H.;  Gao, H.;  Li, Y.;  Shao, L.;  Zhao, Y.;  Hu, Y. -D.;  Lu, H. -J.;  Wu, X. -F.;  Fan, X. -L.;  Wang, G.;  Castro-Tirado, A. J.;  Zhang, S.;  Yu, B. -Y.;  Cao, Y. -Y.;  Liang, E. -W.
Adobe PDF(1201Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Peterson, B. W.;  Appleton, P. N.;  Bitsakis, T.;  Guillard, P.;  Alatalo, K.;  Boulanger, F.;  Cluver, M.;  Duc, P. -A.;  Falgarone, E.;  Gallagher, S.;  Gao, Y.;  Helou, G.;  Jarrett, T. H.;  Joshi, B.;  Lisenfeld, U.;  Lu, N.;  Ogle, P.;  des Forets, G. Pineau;  van der Werf, P.;  Xu, C. K.
Adobe PDF(2508Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Nanyao;  Zhao, Yinghe;  Diaz-Santos, Tanio;  Kevin Xu, C.;  Gao, Yu;  Armus, Lee;  Isaak, Kate G.;  Mazzarella, Joseph M.;  van der Werf, Paul P.;  Appleton, Philip N.;  Charmandaris, Vassilis;  Evans, Aaron S.;  Howell, Justin;  Iwasawa, Kazushi;  Leech, Jamie;  Lord, Steven;  Petric, Andreea O.;  Privon, George C.;  Sanders, David B.;  Schulz, Bernhard;  Surace, Jason A.
Adobe PDF(2552Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Dezi;  Yang, Jinyi;  Yuan, Shuo;  Wu, Xue-Bing;  Fan, Zuhui;  Shan, Huanyuan;  Yan, Haojing;  Zheng, Xianzhong
Adobe PDF(22800Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Braine, J.;  Shimajiri, Y.;  Andre, P.;  Bontemps, S.;  Gao, Yu;  Chen, Hao;  Kramer, C.
Adobe PDF(1127Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, F. S.;  Jiang, Dongfei;  Faber, S. M.;  Koo, David C.;  Yesuf, Hassen M.;  Tacchella, Sandro;  Mao, Shude;  Wang, Weichen;  Guo, Yicheng;  Fang, Jerome J.;  Barro, Guillermo;  Zheng, Xianzhong;  Jia, Meng;  Tong, Wei;  Liu, Lu;  Meng, Xianmin
Adobe PDF(1447Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Jiang, Xue-Jian;  Wang, Jun-Zhi;  Gao, Yu;  Gu, Qiu-Sheng
Adobe PDF(286Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Nanyao;  Zhao, Yinghe;  Diaz-Santos, Tanio;  Kevin Xu, C.;  Charmandaris, Vassilis;  Gao, Yu;  van der Werf, Paul P.;  Privon, George C.;  Inami, Hanae;  Rigopoulou, Dimitra;  Sanders, David B.;  Zhu, Lei
Adobe PDF(1026Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21