浏览条目

浏览/检索结果: 共111条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Li, Lin;  Luo, Xiaoxing;  Lu, Yu;  Chen, Yuan;  Pieters, Cade M.;  Basilevsky, Alexander T.;  Head, James W.
Adobe PDF(16396Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Chen, Yuan;  Li, Chunlai;  Ren, Xin;  Liu, Jianjun;  Wu, Yunzhao;  Lu, Yu;  Cai, Wei;  Zhang, Xunyu
Adobe PDF(7798Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Wang, Zhenchao;  Cai, Wei;  Lu, Yu
Adobe PDF(4347Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Li, Ye;  Hsu, Weibiao
Adobe PDF(1618Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu Xiaoyi;  Chen Yuan;  Zhang Xunyu;  Li Shaolin;  Xia Xueqi;  Wu Yunzhao
Adobe PDF(11562Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Xia, Zi-Qing;  Zhang, Cun;  Liang, Yun-Feng;  Feng, Lei;  Yuan, Qiang;  Fan, Yi-Zhong;  Wu, Jian
Adobe PDF(817Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wu, Yunzhao;  Hapke, Bruce
Adobe PDF(1856Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lu, Xiao-Ping;  Ip, Wing-Huen;  Huang, Xiang-Jie;  Zhao, Hai-Bin
Adobe PDF(2519Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Quillen, Alice C.;  Nichols-Fleming, Fiona;  Chen, Yuan-Yuan;  Noyelles, Benoit
Adobe PDF(7244Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Yong-Hao;  Wang, Songhu;  Liu, Hui-Gen;  Hinse, Tobias C.;  Laughlin, Gregory;  Wu, Dong-Hong;  Zhang, Xiaojia;  Zhou, Xu;  Wu, Zhenyu;  Zhou, Ji-Lin;  Wittenmyer, R. A.;  Eastman, Jason;  Zhang, Hui;  Hori, Yasunori;  Narita, Norio;  Chen, Yuanyuan;  Ma, Jun;  Peng, Xiyan;  Zhang, Tian-Meng;  Zou, Hu;  Nie, Jun-Dan;  Zhou, Zhi-Min
Adobe PDF(4706Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21