PMO OpenIR  > 空间目标与碎片观测研究基地
浏览条目

浏览/检索结果: 共157条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Orbit error characteristic and distribution of TLE using CHAMP orbit data 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2018, 卷号: 363, 期号: 2, 页码: 31
作者:  Xu, Xiao-li;  Xiong, Yong-qing
浏览  |  Adobe PDF(1391Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
A challenge to identify an optical counterpart of the gravitational wave event GW151226 with Hyper Suprime-Cam(dagger) 期刊论文
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF JAPAN, 2018, 卷号: 70, 期号: 1, 页码: 1
作者:  Utsumi, Yousuke;  Tominaga, Nozomu;  Tanaka, Masaomi;  Morokuma, Tomoki;  Yoshida, Michitoshi;  Asakura, Yuichiro;  Finet, Francois;  Furusawa, Hisanori;  Kawabata, Koji S.;  Liu, Wei;  Matsubayashi, Kazuya;  Moritani, Yuki;  Motohara, Kentaro;  Nakata, Fumiaki;  Ohta, Kouji;  Terai, Tsuyoshi;  Uemura, Makoto;  Yasuda, Naoki
浏览  |  Adobe PDF(2108Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/1  |  提交时间:2018/07/19
Influence of Ice Nuclei Parameterization Schemes on the Hail Process 期刊论文
ADVANCES IN METEOROLOGY, 2018, 页码: 4204137
作者:  Liu, Xiaoli;  Fu, Ye;  Cao, Zhibin;  Jin, Shuanglong
浏览  |  Adobe PDF(10211Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:4/0  |  提交时间:2018/07/19
An estimation of Envisat's rotational state accounting for the precession of its rotational axis caused by gravity-gradient torque 期刊论文
ADVANCES IN SPACE RESEARCH, 2018, 卷号: 61, 期号: 1, 页码: 182-188
作者:  Lin, Hou-Yuan;  Zhao, Chang-Yin
浏览  |  Adobe PDF(792Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:5/1  |  提交时间:2018/07/19
Einstein Probe: Exploring the ever-changing X-ray Universe 期刊论文
Scientia Sinica Physica, Mechanica & Astronomica(中国科学,物理,力学,天文学), 2018, 卷号: 48, 期号: 3, 页码: 39502
作者:  Yuan Weimin;  Zhang Chen;  Chen Yong;  Sun Shengli;  Zhang Yonghe;  Cui Wei;  Ling Zhixing;  Huang Maohai;  Zhao Donghua;  Wang Wenxin;  Qiu Yulei;  Liu Zhu;  Pan Haiwu;  Cai Hongbo;  Deng Jinsong;  Jia Zhenqing;  Jin Chichuan;  Sun Hui;  Hu Haibo;  Liu Feifei;  Zhang Mo;  Song Liming;  Lu Fangjun;  Jia Shumei;  Li Chengkui;  Zhao Haisheng;  Ge Mingyu;  Zhang Juan;  Cui Weiwei;  Wang Yusa;  Wang Juan;  Sun Xiaojin;  Jin Ge;  Li Longhui;  Chen Fansheng;  Cai Zhiming;  Guo Tong;  Liu Guohua;  Liu Huaqiu;  Feng Hua;  Zhang Shuangnan;  Zhang Bing;  Dai Zigao;  Wu Xuefeng;  Gou Lijun
浏览  |  Adobe PDF(6661Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2018/07/19
Analytic model for the long-term evolution of circular Earth satellite orbits including lunar node regression 期刊论文
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE, 2017, 卷号: 362, 期号: 4, 页码: 69-
作者:  Zhu, Ting-Lei;  Zhao, Chang-Yin;  Zhang, Ming-Jiang
浏览  |  Adobe PDF(1077Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/1  |  提交时间:2017/11/21
Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers 期刊论文
SCIENCE, 2017, 卷号: 356, 期号: 6343, 页码: aan3211-
作者:  Yin, Juan;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Liao, Sheng-Kai;  Zhang, Liang;  Ren, Ji-Gang;  Cai, Wen-Qi;  Liu, Wei-Yue;  Li, Bo;  Dai, Hui;  Li, Guang-Bing;  Lu, Qi-Ming;  Gong, Yun-Hong;  Xu, Yu;  Li, Shuang-Lin;  Li, Feng-Zhi;  Yin, Ya-Yun;  Jiang, Zi-Qing;  Li, Ming;  Jia, Jian-Jun;  Ren, Ge;  He, Dong;  Zhou, Yi-Lin;  Zhang, Xiao-Xiang;  Wang, Na;  Chang, Xiang;  Zhu, Zhen-Cai;  Liu, Nai-Le;  Chen, Yu-Ao;  Lu, Chao-Yang;  Shu, Rong;  Peng, Cheng-Zhi;  Wang, Jian-Yu;  Pan, Jian-Wei
浏览  |  Adobe PDF(1580Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/11/21
Image Restoration Based on Statistic PSF Modeling for Improving the Astrometry of Space Debris 期刊论文
PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC, 2017, 卷号: 129, 期号: 974, 页码: 044502-
作者:  Sun, Rongyu;  Jia, Peng
浏览  |  Adobe PDF(1445Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:6/1  |  提交时间:2017/11/21
The Representation of OTA Images' Astrometric Results with WCS-SIP Coefficients 期刊论文
Acta Astronomica Sinica, 2017, 卷号: 58, 期号: 3, 页码: 25-1-25-10
作者:  Ping Yiding;  Zhang Chen;  Lu Chunlin
浏览  |  Adobe PDF(854Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/2  |  提交时间:2017/11/21
Chronology,Petrogenesis and Links with Extrusion Tectonics of Cangyuan Cenozoic Intermediate to Acid Intrusive Rocks in Baoshan Block,Eastern Tibetan Plateau 期刊论文
Bulletin of Mineralogy Petrology and Geochemistry, 2017, 卷号: 36, 期号: 2, 页码: 245-258
作者:  Wang Dongbing;  Tang Yuan;  Ye Chunlin;  Yin Fuguang;  Luo Liang;  Liao Shiyong
浏览  |  Adobe PDF(7506Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/11/21