PMO OpenIR  > 毫米波和亚毫米波技术实验室
浏览条目

浏览/检索结果: 共310条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Wang, Zheng;  Zhang, Wen;  Miao, Wei;  Liu, Dong;  Zhong, Jia-Qiang;  Shi, Sheng-Cai
Adobe PDF(499Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:22/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kang Haoran;  Zuo Yingxi;  Lou Zheng;  He Qianru
Adobe PDF(1142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, Yang;  Yuan, Xiao;  Li, Ming-Han;  Zhang, Weijun;  Zhao, Qi;  Zhong, Jiaqiang;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Chen, Luo-Kan;  Li, Hao;  Peng, Tianyi;  Chen, Yu-Ao;  Peng, Cheng-Zhi;  Shi, Sheng-Cai;  Wang, Zhen;  You, Lixing;  Ma, Xiongfeng;  Fan, Jingyun;  Zhang, Qiang;  Pan, Jian-Wei
Adobe PDF(336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2018/07/19
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Jiang-Qiao;  Shi, Sheng-Cai;  Zhou, Kang;  Zhao, Yun;  Liu, Dong;  Wu, Wen
Adobe PDF(1110Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Jiangqiao;  Hu, Jie;  Liu, Dong;  Wang, Daowei;  Shi, Shengcai;  Wu, Wen
Adobe PDF(1382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Jiangqiao;  Maestrini, Alain;  Gatilova, Lina;  Cavanna, Antonella;  Shi, Shengcai;  Wu, Wen
Adobe PDF(1107Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/11/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ding, Jiang-Qiao;  Shi, Sheng-Cai;  Zhou, Kang;  Liu, Dong;  Wu, Wen
Adobe PDF(1278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Kindness, S. J.;  Jessop, D. S.;  Wei, B.;  Wallis, R.;  Kamboj, V. S.;  Xiao, L.;  Ren, Y.;  Braeuninger-Weimer, P.;  Aria, A. I.;  Hofmann, S.;  Beere, H. E.;  Ritchie, D. A.;  Degl'Innocenti, R.
Adobe PDF(2463Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Hongping;  Dai, Longxiang;  Chen, Hao;  Jiang, Shan;  Wang, Hairen;  Laude, Vincent
Adobe PDF(2198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Hu, Jie;  Lou, Zheng;  Yao, Qi-Jun;  Miao, Wei;  Yang, Jin-Ping;  Lin, Zhen-Hui;  Shi, Sheng-Cai
Adobe PDF(1674Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21