PMO OpenIR  > 毫米波和亚毫米波技术实验室
浏览条目

浏览/检索结果: 共310条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Electron-Beam Evaporated Superconducting Titanium Thin Films for Antenna-Coupled Transition Edge Sensors 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 2018, 卷号: 28, 期号: 4, 页码: 2100204
作者:  Wang, Zheng;  Zhang, Wen;  Miao, Wei;  Liu, Dong;  Zhong, Jia-Qiang;  Shi, Sheng-Cai
浏览  |  Adobe PDF(499Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:32/2  |  提交时间:2018/07/19
Accuracy Analysis of the Pointing and Focusing Calibration of the 5 m Terahertz Telescope for Dome A in Antarctica 期刊论文
Acta Astronomica Sinica, 2018, 卷号: 59, 期号: 2, 页码: 17
作者:  Kang Haoran;  Zuo Yingxi;  Lou Zheng;  He Qianru
浏览  |  Adobe PDF(1142Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/1  |  提交时间:2018/07/19
High-Speed Device-Independent Quantum Random Number Generation without a Detection Loophole 期刊论文
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 2018, 卷号: 120, 期号: 1, 页码: 10503
作者:  Liu, Yang;  Yuan, Xiao;  Li, Ming-Han;  Zhang, Weijun;  Zhao, Qi;  Zhong, Jiaqiang;  Cao, Yuan;  Li, Yu-Huai;  Chen, Luo-Kan;  Li, Hao;  Peng, Tianyi;  Chen, Yu-Ao;  Peng, Cheng-Zhi;  Shi, Sheng-Cai;  Wang, Zhen;  You, Lixing;  Ma, Xiongfeng;  Fan, Jingyun;  Zhang, Qiang;  Pan, Jian-Wei
浏览  |  Adobe PDF(336Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/1  |  提交时间:2018/07/19
WR-3 Band Quasi-Elliptical Waveguide Filters Using Higher Order Mode Resonances 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON TERAHERTZ SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 7, 期号: 3, 页码: 302-309
作者:  Ding, Jiang-Qiao;  Shi, Sheng-Cai;  Zhou, Kang;  Zhao, Yun;  Liu, Dong;  Wu, Wen
浏览  |  Adobe PDF(1110Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:15/2  |  提交时间:2017/11/21
A 240-GHz Wideband Ridged Waveguide Filter Based on MEMS Process 期刊论文
JOURNAL OF INFRARED MILLIMETER AND TERAHERTZ WAVES, 2017, 卷号: 38, 期号: 3, 页码: 283-291
作者:  Ding, Jiangqiao;  Hu, Jie;  Liu, Dong;  Wang, Daowei;  Shi, Shengcai;  Wu, Wen
浏览  |  Adobe PDF(1382Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:18/2  |  提交时间:2017/11/21
High Efficiency and Wideband 300 GHz Frequency Doubler Based on Six Schottky Diodes 期刊论文
JOURNAL OF INFRARED MILLIMETER AND TERAHERTZ WAVES, 2017, 卷号: 38, 期号: 11, 页码: 1331-1341
作者:  Ding, Jiangqiao;  Maestrini, Alain;  Gatilova, Lina;  Cavanna, Antonella;  Shi, Shengcai;  Wu, Wen
浏览  |  Adobe PDF(1107Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:8/0  |  提交时间:2017/11/27
Analysis of 220-GHz Low-Loss Quasi-Elliptic Waveguide Bandpass Filter 期刊论文
IEEE MICROWAVE AND WIRELESS COMPONENTS LETTERS, 2017, 卷号: 27, 期号: 7, 页码: 648-650
作者:  Ding, Jiang-Qiao;  Shi, Sheng-Cai;  Zhou, Kang;  Liu, Dong;  Wu, Wen
浏览  |  Adobe PDF(1278Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/11/21
External amplitude and frequency modulation of a terahertz quantum cascade laser using metamaterial/graphene devices 期刊论文
SCIENTIFIC REPORTS, 2017, 卷号: 7, 页码: 7657-
作者:  Kindness, S. J.;  Jessop, D. S.;  Wei, B.;  Wallis, R.;  Kamboj, V. S.;  Xiao, L.;  Ren, Y.;  Braeuninger-Weimer, P.;  Aria, A. I.;  Hofmann, S.;  Beere, H. E.;  Ritchie, D. A.;  Degl'Innocenti, R.
浏览  |  Adobe PDF(2463Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:10/0  |  提交时间:2017/11/21
Two Methods to Broaden the Bandwidth of a Nonlinear Piezoelectric Bimorph Power Harvester 期刊论文
JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME, 2017, 卷号: 139, 期号: 3, 页码: 31008-
作者:  Hu, Hongping;  Dai, Longxiang;  Chen, Hao;  Jiang, Shan;  Wang, Hairen;  Laude, Vincent
浏览  |  Adobe PDF(2198Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:9/1  |  提交时间:2017/11/21
THz Vector Field Measurement Comparison Between On-the-Fly and Step Scan Method 期刊论文
IEEE TRANSACTIONS ON TERAHERTZ SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2017, 卷号: 7, 期号: 1, 页码: 27-35
作者:  Hu, Jie;  Lou, Zheng;  Yao, Qi-Jun;  Miao, Wei;  Yang, Jin-Ping;  Lin, Zhen-Hui;  Shi, Sheng-Cai
浏览  |  Adobe PDF(1674Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2017/11/21