PMO OpenIR  > 卫星精密定轨及应用研究团组
浏览条目

浏览/检索结果: 共30条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Liu, L.;  Weiss, A.;  Perez-Beaupuits, J. P.;  Guesten, R.;  Liu, D.;  Gao, Y.;  Menten, K. M.;  van der Werf, P.;  Israel, F. P.;  Harris, A.;  Martin-Pintado, J.;  Requena-Torres, M. A.;  Stutzki, J.
Adobe PDF(3422Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Zhang Hailong;  Ye Xinchen;  Li Huijuan;  Wang Jie;  Wang Wanqiong;  Tohtonur;  Nie Jun;  Cui Chenzhou;  Liu Liang;  Chen Junyi;  Chen Xiao;  Xue Yansong;  He Boliang;  Li Changhua;  Zhao Qing;  Xiao Jian;  Fan Dongwei;  Cao Zihuang;  Li Shanshan;  Mi Linying;  Yang Zherui
Adobe PDF(490Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Ma, Hong-Jun;  Gao, Yu;  Wu, Jing-Wen
Adobe PDF(1220Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2016/09/27
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Lyu Fen;  Wang YuanZhu;  Liang YunFeng;  Lin TingTing;  Hu YouDong;  Liang EnWei
Adobe PDF(616Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:107/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Mao, YX;  Ma, JY;  Ni, XQ;  Xiang, J
Adobe PDF(151Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:141/0  |  提交时间:2015/12/03
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Peng, Fang-Kun;  Liang, En-Wei;  Wang, Xiang-Yu;  Hou, Shu-Jin;  Xi, Shao-Qiang;  Lu, Rui-Jing;  Zhang, Jin;  Zhang, Bing
Adobe PDF(1358Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:172/0  |  提交时间:2015/05/22
无权访问的条目 期刊论文
作者:  Quan, Jia;  Liu, Yanjie;  Liu, Dong;  Zhang, Kun;  Liang, Jingtao;  Li, Jing;  Yao, Qijun;  Shi, Shengcai
Adobe PDF(709Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:267/1  |  提交时间:2014/11/21
无权访问的条目 期刊论文
作者:  杨冬;  徐劲;  陈务深
Adobe PDF(1807Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:289/0  |  提交时间:2014/11/21
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(309Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:618/2  |  提交时间:2013/01/31
无权访问的条目 期刊论文
-
Adobe PDF(175Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:560/3  |  提交时间:2013/01/31